Fonduri UE 2023: Câte 50.000-3 milioane EUR pentru firme micro, mici și mijlocii, în 7 județe

Firmele mici, mijlocii și microîntreprinderile din 7 județe vor putea obține fonduri nerambursabile de 50.000 euro până la 3.000.000 Euro. Două linii de finanțare propuse prin Programul Regional Sud-Muntenia (PRSM) urmează să fie deschise anul acesta.

Proiectele de ghiduri ale solicitantului au fost scoase la dezbatere publică de către Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia. Apelurile de proiecte cu bugete totale peste 190 milioane Euro sunt:

 1. „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor,  întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/B, Obiectivul Specific RSO 1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

 2. „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/A, Obiectivul Specific RSO 1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

Perioada de depunere a proiectelor va fi anunțată după finalizarea consultării publice, când ADR Sud – Muntenia va publica și ghidurile de finanțare finale. Proiectele vor fi depuse prin sistemul MySMIS 2021.

Firmele care vor putea beneficia de granturi, vor trebui să aibă sediul într-unul dintre cele șapte județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Banii vor putea fii obținuți indiferent dacă sediile sunt în mediul rural sau urban, dar nu vor fi alocați întreprinderilor agricole. 

Finanțările se adresează unei liste de aproape 200 de coduri CAEN, pe care o puteți găsi atașată aici.

Liniile de finanțare au valori și bugete diferite. 

Câte 50000 – 200000 Euro pentru firme micro și mici.

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia, cod PR SM/ID/1/1/1.3/A va avea alocat un buget de 47 milioane de Euro din care 40 de milioane vor fi alocați de fondurile europene, iar restul vor veni de la bugetul de stat. 

Firmele trebuie să vină cu un aport propriu de minim 10% din cheltuielile eligibile, plus acoperirea cheltuielilor neeligibile. 

Condiții de eligibilitate:

1. Să fie societăți sau societăți cooperative din regiune Sud-Muntenia constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

2. Să fii desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă de cel puțin un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, să nu fii avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022.

3. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, adică:

 • microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei,
 • întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
4. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

5. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe toată perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

6. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

Investiții eligibile:

1. investiții în active corporale și necorporale;

2. activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);

3. activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);

4. activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;

5. se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Vezi codurile CAEN elibigile aici și grija de punctaj aici 

Câte 300.000-3 milioane EUR pentru firme micro, mici și mijlocii

„Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/B” se adresează firmelor micro, mici și mijlocii (maxim 249 de angajați)

Bugetul disponibil va fi de 144 de milioane de euro (122,4 milioane de euro fonduri europene și 21,6 milioane de euro de la bugetul de stat)

IMM-urile beneficiare vor putea obține ajutoare regionale de stat și ajutoare de minimis  cu valoare combinată de 300.000 – 3 milioane de euro pe proiect.

Astfel, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile pe un proiect este:

  • 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

 • De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investiții inițiale (%)

Județ

Categoria de întreprinderi

Microîntreprinderi

Mici

Mijlocii

ARGES

75%

70%

60%

CALARASI

75%

75%

75%

DAMBOVITA

75%

70%

60%

GIURGIU

75%

70%

60%

IALOMITA

75%

75%

70%

PRAHOVA

75%

75%

75%

TELEORMAN

75%

75%

70%

Beneficiarii vor trebui să suporte cel puțin 30% din valoarea cheltuielilor eligibile pe partea de ajutor de stat plus toate cheltuielile neeligibile din proiecte. Partea de ajutor de minimis din proiect poate avea o valoare de maximum 200.000 de euro și nu necesită cofinanțare proprie din partea beneficiarului.

Investiții eligibile

a. Ajutor de stat regional:

  • Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

  • Echipamente, dotări etc.

  • Servicii

  • Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
 1. 1. sa fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
 2. 2. să fie amortizabile;
 3. 3. să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
 4. 4. să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;
 5. 5. valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Pe partea de ajutor de minimis, cheltuieli eligibile se referă la:

1. proiectare şi asistenţă tehnică;

2. activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri;  în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

3. activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4. activitati de internaționalizare

5. investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor.

6. activități de audit financiar

Condiții de eligibilitate a solicitantului

1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
2. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare
3. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 • O microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • O întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • O întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
4. Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

5. Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

6. Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022.

7. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022.

8. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

9. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0).

Vezi codurile CAEN eligibile aici și grila de punctaj aici

  One thought on “Fonduri UE 2023: Câte 50.000-3 milioane EUR pentru firme micro, mici și mijlocii, în 7 județe

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  S-ar putea să îți placă