Acțiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive (fosta măsură 3)

CRITERII DE SELECTIE:
a)scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;

c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;
d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3 la OUG 82/2022. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;
e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului


VALOAREA minimă și maximă a ajutorului de minimis/stat:
Valoarea granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022) pe durata a trei exerciții financiare , în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.
Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022).

✅ Proiectele vor putea fi depuse în perioada 23 - 29 August.

Descarca ghidul final conform paginii web a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene !

Noua oportunitate de finanțare substituie Măsura 3 din cadrul OUG 130, anulata de catre fostul ministru Claudiu Năsui.

Prezentul tip de proiect se adresează IMM-urilor, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive.

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 238.760.397 euro (echivalentul a  1.180.455.278,81 lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro =  4,9441 RON), din care 200.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 38.760.397 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Beneficiarii eligibili:

Apelul se adresează IMM-urilor care au inregistrat Scăderea Cifrei de Afaceri in anul 2020 comparativ cu anul 2019, si care in 2019 au inregistrat o cifra de minim 10.000 euro,  ajutorul de stat acordându-se pentru investiții în activități din urmatoarele sectoare:

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului, care intră sub incidenţa ajutorului de minimis, se vor încadra pe categorii astfel:

a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63) care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia.

b) Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

–  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) – cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiție (13/40);

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, (15/54).

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie (14/44); 14/46)- proiectare şi inginerie – cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie.

c) Cheltuieli cu transformarea digitala – Active necorporale (22/76)– care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

d) Cheltuieli pentru consultanţă (14/45) în limita a 5.000 euro, pe bază de documente justificative pentru:

– plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri;

– plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul

eCheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare (8/17) aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

  • Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

 

f) Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului, care intră sub incidenţa ajutorului de stat, se vor încadra pe categorii astfel:

–  Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63) care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia.

– Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

–  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54)– care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40);

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54);

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale (22/76)– care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

Completează formularul de mai jos pentru a aplica

    S-ar putea să îți placă