Microindustrializare: „Fabricat în România”

 

Prin viitorul Program de Microindustrializare, firmele câștigătoare vor putea obține alocații financiare nerambursabile de câte 500.000 de lei, adică maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Restul, de minimum 15%, plus cheltuielile neeligibile, vor trebui suportate de beneficiar. Antreprenorii vor putea obține totodată și credite pentru a-și asigura această cofinanțare, de la băncile partenere care vor fi selectate în program. 

Pe anul 2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului propune un buget de 50 de milioane de lei (de la bugetul de stat) pentru această schemă. Ministerul estimează că va finanța aproximativ 100 de beneficiari.

Înscrierile se vor face pe platforma de granturi IMM, conform proiectului de procedură MAT.

Schema va fi valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis ar urma să fie efectuate până la 31 decembrie 2028.

 

Condiții, domenii eligibile și punctaj

 

Pentru a putea beneficia de program, firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

  • să fii fost înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv. 
  • să angajeze până la plata decontului minimum 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2019/persoană cu dizabilități/persoană defavorizată/refugiat din Ucraina), pe o perioadă de 2 ani după finalizarea proiectului. 
  • să nu aibă datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Solicitanţii cu datorii eşalonate nu vor fi eligibili.
  • să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  • vor fi excluse de la finanțarea Microindustrializare firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema  HoReCa (OUG 224/2020).

Domenii eligibile:

–    10 Industria alimentară
–    11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
–    13 Fabricarea produselor textile;
–    14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
–    15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
–    16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
–    17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
–    1811 Tipărirea ziarelor;
–    1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
–    20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
–    21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
–    22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
–    23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
–    24 Industria metalurgică;
–    25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
–    26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
–    27 Fabricarea echipamentelor electrice;
–    28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
–    29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
–    30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
–    31 Fabricarea de mobilă;
–    32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Grila de punctaj favorizează firmele care vin cu aport propriu mare la finanțare, care fac multe angajări prin program și care au avut vechime, profit, cifră de afaceri mari și angajați la data de 31 decembrie 2021. În grila propusă, se punctează cu 20 de puncte firmele care angajează cel puțin 3 persoane prin program, dar la punctaje egale departajarea nu ține cont de angajările care se fac prin program, ci de numărul de angajați existenți în firmă la data de 31 decembrie 2021. Spre deosebire de Start-Up Nation 2018, antreprenorii nu vor fi nevoiți să se mai lanseze într-o cursă a angajărilor fără bază reală în business.

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
– punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
– punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după fințare:
– numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
– valoarea exactă a aportului propriu;
– data şi ora înscrierii în program.

După aceste criterii, dacă balotajul apare la firmele cu 100 de puncte, vor câștiga firmele care au avut un număr cât mai mare de angajați la data de 31.12.2021.